Consiliul Director este structura organizatorică care asigură conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile Adunării Generale. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 • aprobă politicile Asociaţiei şi supraveghează aplicarea politicilor aprobate; 
 • numeşte / revocă preşedintele şi membrii Consiliului de Acreditare şi stabileşte remuneraţia acestora; 
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, putând împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive pentru a exercita această atribuţie; 
 • aprobă cerinţele de acreditare; 
 • stabileşte propunerea pentru numirea Directorului General şi, respectiv propunerea de revocare a Directorului General, pe care le înaintează Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri; stabileşte remuneraţia Directorului General; 
 • analizează şi avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei; 
 • analizează trimestrial bugetul de venituri şi cheltuieli al RENAR; 
 • aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern ale structurii cu funcţii executive a Asociaţiei; 
 • aprobă constituirea / dizolvarea comitetelor tehnice; 
 • propune Adunării Generale admiterea / excluderea de noi membri; 
 • numeşte membrii Comisiei de apel şi ai Comisiei de audit intern; 
 • numeşte dintre membrii supleanţi ai Consiliului Director, membrii titulari, în situaţia retragerii sau excluderii unor membri titulari, în ordinea voturilor obţinute în Adunarea Generală; 
 • aprobă organigrama, strategia de personal şi salarizarea executivului Asociaţiei;
   
RENAR Preşedinte - Membru de drept Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. Fănel IACOBESCU
COLEGIUL A - Colegiul organismelor acreditate
ICSI RM. Vâlcea -  Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice Vicepreşedinte - Membru titular prof. univ. dr. ing. Ioan ŞTEFĂNESCU
ROLAB - Asociaţia Laboratoarelor din România Membru titular Elena Carmen DIACONU
MRC - Mişcarea Română pentru Calitate Membru titular prof. univ. dr. ing. Mihail MANGRA
IDSA - Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Membru supleant conf. univ.dr. Florica BARBUCEANU
Quality Cert S.A. Membru supleant Ioan BURTEA
COLEGIUL B - Colegiul beneficiarilor
Hofman Autotech România S.R.L. Vicepreşedinte - Membru titular Mihai Tudor BALTAC
Ectra Electronics Membru titular Marin BERCEANU
Euroquip  International S.R.L. Membru titular Cătălin BUȘE
NEXT Business Consulting S.R.L. Membru supleant Mihai ANGHEL
SC Partner S.R.L.  Membru supleant  
COLEGIUL C - Colegiul consumatorilor
Universitatea Spiru Haret Vicepreşedinte - Membru titular prof. univ. dr. Gheorghe DUDA
ASCOR - Asociaţia Consumatorilor din România Membru titular Stelian ENACHE
SRM - Societatea Română de Măsurări Membru titular conf. univ. dr. Stefan NICOLAE
ANCAM - Asociaţia Naţională a Centrelor de Aparatură Medicală Membru supleant Marcel POPESCU
AROTT - Asociatia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare Membru supleant dr. ing. cercet. st. gr.I CATALIN VLADUŢ
COLEGIUL D - Colegiul autorităţilor
Ministerului Economiei Vicepreşedinte - Membru de drept Diana Ioana FLOREA - Secretar General adjunct
 ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalatiilor de Ridicat Membru titular Eugen Lucian TRIFAN - Inspector de stat şef
ANPC - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Membru titular Mihaela Irina IONESCU - Secretar general
ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Membru supleant Monika KOZMA - Director cabinet
RAR Membru supleant  
     
Asociaţia de Standardizare din România Membru de drept Gheorghe ŢUCU - Presedinte