RENAR organizează selecţie de experţi tehnici pentru activitatea de acreditare în domeniul sisteme informatice in laboratoarele de analize medicale. Cerinţe minime:

 • absolvent de studii superioare de lungă durată în unul din urmatoarele domenii: bioinginerie medicală, fizică medicală, automatică şi calculatoare (instrumentatie), electronica şi telecomunicaţii (instrumentaţie);
 • experienţă practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniul laboratoare de analize medicale, unităţi sanitare;
 • cunoştinţe teoretice şi practice despre analizoarele medicale, sistemele informatice dedicate acestor analizoare;
 • cunoştinţe generale despre analizele din domeniul: biochimie, hematologie, imunologie;
 • cunoştinţe despre: legislaţia şi reglementările aplicabile în domeniu (Legea 677 / 2001);
 • constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii în domeniile menţionate;
 • aptitudini personale: bune abilități de comunicare şi inter-relaționare, capacitate de analiză, sinteză și planificare, siguranță de sine, orientare spre detalii, tenacitate, abilități de rezolvare a problemelor, flexibilitate, spirit de echipă, concentrare pe atingerea obiectivelor, înțelegerea operațiunilor complexe dintr-o perspectiva largă, dorința de a lua in considerare idei alternative sau puncte de vedere diferite, abilitatea de a percepe situațiile în mod realist;
 • disponibilitate pentru deplasări în echipe de evaluare.

 Aşteptăm CV-ul dumneavoastră.

 

RENAR organizează selecţie de personal, în vederea formării şi calificării ca experţi tehnici / evaluatori tehnici pentru următoarele domenii:

  

DOMENIUL TEHNIC (PRODUSELE INSPECTATE)

 

CRITERII MINIME PENTRU EXPERŢI/EVALUATORI TEHNICI

1 Conducte metalice stabile sub presiune pentru fluide (abur şi apă fierbinte) STUDII: Studii superioare tehnice pentru domeniul mecanic (mecanică, tehnologia construcţiilor de maşini sau similare) EXPERIENŢĂ: Experienţă de minimum un an în inspectarea produselor


2 Recipiente metalice stabile sub presiune
3 Maşini de ridicat
4 Ascensoare
5 Scări rulante şi trotuare rulante
6 Instalaţii de transport pe cablu
7 Trape de scenă, trape de decoruri şi instalaţiile de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole
8 Cazane de abur, de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente
9 Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune
10 Ambalaje şi recipiente destinate transportului mărfurilor periculase care intră sub incidenţa: ADR, RID, ADN sau TPED.
  Instalaţii electrice pentru domeniile nr. 1-9 de mai sus STUDII: Studii superioare tehnice pentru domeniul electric (acţionări electrice, electrotehnică, electromecanică sau similare)
EXPERIENŢĂ: Experienţă de minimum un an în inspectarea produselor

 

Aşteptăm CV-ul dumneavoastră.

RENAR recrutează Expert în domeniul Statistică, personal colaborator ce va face parte din echipa de evaluare pentru activitatea de ACREDITARE FURNIZORI DE ÎNCERCĂRI DE COMPETENŢĂ.

 Resurse Tehnice şi atribuţiile lor

 Evaluările RENAR sunt efectuate de către echipe de evaluare care includ Resurse Tehnice – Evaluator Tehnic sau Expert Tehnic, care au demonstrată competenţa tehnică în specialitatea sau / şi sectorul relevant al organizaţiei. 

Resursele noastre Tehnice sunt esenţiale în procesul de evaluare, acestea furnizând suportul necesar la evaluarea competenţei tehnice şi capabilitatea în cadrul organizaţiei. Acestea cuprind corectitudinea activităţilor tehnice efectuate, adecvarea echipamentului şi competenţa personalului. Resursele Tehnice trebuie să deţină şi să aibă capabilitatea să menţină cunoştinte pentru o bună practică profesională pentru:

 • procesele sau tehnicile pe care aceştia le evaluează

 • tipul proceselor administrative şi de sistem relevante organizaţiei evaluate

 • principiile de bază referitoare la asigurarea calităţii şi managementul calităţii

Rolul expertului în cadrul echipei de evaluare este de a asigura expertiza în domeniul pentru care se efectuează evaluarea.

Expert: Persoană desemnată de un organism de acreditare să furnizeze cunoştinţe sau expertiză specifice referitoare la domeniul de acreditare care va fi evaluat.

 Cerinţe minime:

 • Absolvent de studii superioare de lungă durată

 • Cel puțin 3 ani de experienţă în muncă în domeniul statistică, care să implice punerea în practică a următoarelor cunoştinte:

 • statistici descriptive

 • statistici clasice şi robuste

 • teste de normalitate a repartiţiei datelor şi detectare valori aberante

 • statistici utilizate pentru evaluarea omogenităţii şi stabilităţii eşantionului

Constituie avantaj experienţa în:

 • utilizarea statisticilor ce fac obiectul documentului IUPAC Tehnical Report – The International Harmonized Protocol for Proficiency Testing of Analytical Chemistry Laboratories 2006 (http://www.iupac.org/publications/pac/2006/pdf/7801x0145.pdf)

 • aplicarea standardului ISO 13528:2005 - Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons .

Aptitudini personale: bune abilități de comunicare şi inter-relaționare, capacitate de analiză, sinteză și planificare, siguranță de sine, orientare spre detalii, tenacitate, abilități de rezolvare a problemelor, flexibilitate, spirit de echipă, concentrare pe atingerea obiectivelor, înțelegerea operațiunilor complexe dintr-o perspectiva largă, dorința de a lua in considerare idei alternative sau puncte de vedere diferite, abilitatea de a percepe situațiile în mod realist,

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră.

RENAR organizează selecţie de personal, în vederea formării şi calificării ca expert tehnic / evaluatori tehnici în activitatea de acreditare pe domenii reglementate - Directiva nr.2010/35/EU (TPED) transpusă în legislația națională prin OUG nr.216/2011

Cerințele minime:

 • absolvent de studii superioare tehnice de lungă durată - domeniul mecanic sau similar
 • cel puțin 3 ani de experienţă practică (proiectare, fabricație, exploatare) într-un domeniu tehnic specific directivei
 • cunoștințe adecvate privind Directiva nr. 2010/35/CE – OU nr.126/2011:
 • cerințele relevante privind evaluarea conformității
 • cerințe privind inspecțiile periodice, inspecții intermediare, verificări excepționale
 • cunoștințe adecvate despre ADR
 • constituie un avantaj cunoașterea SR EN ISO/CEI 17020:2012, experiența ca evaluator tehnic și / sau expert tehnic de organism de inspecţie și cunoașterea limbii engleze
 • aptitudini personale: bune abilități de comunicare şi inter-relaționare, capacitate de analiză, sinteză și planificare, siguranță de sine, orientare spre detalii, tenacitate, abilități de rezolvare a problemelor, flexibilitate, spirit de echipă, concentrare pe atingerea obiectivelor, înțelegerea operațiunilor complexe dintr-o perspectiva largă, dorința de a lua in considerare idei alternative sau puncte de vedere diferite, abilitatea de a percepe situațiile în mod realist
 • disponibilitate pentru deplasări