Istoric

În 1990 se înfiinţează asociaţia RELAR în baza Legii nr. 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.27 din 6 februarie 1924.

Continuare... RENAR-history

Misiunea RENAR

Misiunea pe care ne-o asumăm este de a fi un instrument eficient al economiei românești în procesul de integrare în economia europeană și în procesul de globalizare prin asigurarea premizelor pentru libera circulație a mărfurilor și serviciilor agenților economici din România pe piețele lumii.

Continuare... RENAR-history

Participări

 • Membru al Asociaţiei de Standardizare din România
 • Membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a României,
 • Membru fondator al Fundaţiei Premiul Român pentru Calitate - J.M. JURAN.
Continuare... RENAR-history

Prezentare generală

Actualizat: 19.05.2017 19:02:16

Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor Legii 21/1924, cu modificările ulterioare, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prin Sentinţa Civilă nr. 1966 din 07.08.1990 (dosar 1975/PJ/1990) a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Asociaţia este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic, in temeiul OG 23/ 2009 şi in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008 şi funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Supravegherea legalităţii activitaţilor RENAR se face în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare.

În organizarea şi funcţionarea sa, RENAR respectă prevederile următoarelor:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare;
 • Regulamentul (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
 • Ordonanţa Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii;
 • Standardul armonizat de referinţă pentru organisme de acreditare SR EN ISO/CEI 17011;
 • Documentele emise de organismul european şi de organismele mondiale în materie de acreditare, care constituie suport pentru Acordurile de recunoaştere reciprocă a acreditărilor;

 

Despre RENARPentru a demonstra conformitatea cu criteriile stabilite in standardul armonizat de referinţă pentru organismele de acreditare, RENAR se supune evaluării la nivel de omologi organizată de European Accreditation, în calitatea sa de infrastructură europeană a acreditării, recunoscută ca atare de Comisie în temeiul articolului 14 al Regulamentului nr.765/2008, după consultarea statelor membre.

 

RENAR a fost evaluat şi acceptat ca membru al acordului EA - MLA pentru următoarele domenii:

 • Încercări, inclusiv laboratoare de analize medicale
 • Etalonări
 • Certificare sisteme de management
 • Certificare produs
 • Inspecţie
 • Certificare persoane
 • Emisii de gaze cu efect de seră

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru:

 • Încercări
 • Etalonări
 • Inspecţie

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru:

 • Certificare sisteme de management (mediu şi calitate)
 • Certificare produs
 • Certificare persoane

 

Structura şi competenţele fiecărei entităţi din organigrama RENAR sunt stabilite prin Statutul RENAR.